BAŞVUR

Hakkımızda

Biz Kimiz ?

Teknogirişim GSYF, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin ortak yatırımıyla kurulmuş bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’dur. Fonun yönetimi ise KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yatırım Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi; girişimcilerin ölçeklenebilir, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi amacıyla özellikle finansal teknolojiler, sağlık teknolojileri, ulaştırma teknolojileri ve diğer hizmet ve ticaret alanlarında teknolojik çözümler sunan ve/veya sunacak olan halihazırda faaliyet gösteren ve/veya göstermek üzere olan girişim şirketlerine yatırım yapmaktır.

Fon Künyesi

FON KODU : KTY
FON ADI : KT Portföy Yönetimi A.Ş. Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
YÖNETİCİ : KT Portföy Yönetimi A.Ş.

GSYF Nedir?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) md. 4/1 uyarınca; “Girişim sermayesi yatırım fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fonların süresine fon içtüzüğü ve ihraç belgesinde yer verilir.

Fonlar, aşağıda sayılan varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacı dışında herhangi bir işle uğraşamazlar.

a) Girişim sermayesi yatırımları,

b) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulan anonim ortaklıklara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,

c) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ve anonim ortaklık payları,ç) Vadeli mevduat ve katılma hesabı,

d) Yatırım fonu katılma payları,

e) Repo ve ters repo işlemleri,

f) Varantlar ve sertifikalar,

g) Kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları,

ğ) Takasbank para piyasası işlemleri,

h) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,

ı) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri,

i) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.”Ayrıntılı bilgi için Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.

Girişim Başvuru Formu

*Girişiminiz şirketleştiyse şirketinizin adını ve markasını yazınız, şirketleşmediyseniz projenizin adını yazmanız yeterlidir.