Yatırımcı Kılavuzu

YATIRIMCI KILAVUZU

Kira Sertifikası (Sukuk) Çeşitleri Nelerdir?

  1. Sahipliğe,
  2. Yönetim Sözleşmesine,
  3. Alım-Satıma,
  4. Ortaklığa,
  5. Eser Sözleşmesine,

Yukarıdaki maddelerde sayılmamakla birlikte Kurulun diğer düzenlemelerinin kapsamı içerisinde yer almayan ve niteliği itibarı ile kira sertifikası olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurular kira sertifikaları tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır. Bu madde ile SPK, kanunda belirttiği 5 tür kira sertifikası türü ile sınırlı kalmayacağını beyan etmiştir.

Kira sertifikaları piyasada yeni olduğu için, kira sertifikası piyasanın oluşamadan ya da canlanamadan bitmemesi ve güven kaybının oluşmaması adına SPK yukarıda sayılan kira sertifikaları türleri için aşağıdaki genel maddeleri ilgili tebliğe eklemiştir. Bu maddeler ile kira sertifikalarının yatırımcılar açısından çok daha güvenli bir finansal yatırım aracı olması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu hükümler ile ihraççıların olası suistimal yapma olanaklarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

  1. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar VKŞ’nın portföyünde yer alan varlık ve haklar; VKŞ’nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. VDMK, İpotekli teminatlı menkul kıymetler gibi finansman türlerinde de rehnedilmez, teminat gösterilemez ibareleri eklenerek varlığın korunması amaçlanmıştır.
  2. Kira sertifikası sahipleri, ihraca dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda varlık ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.
  3. Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir. Normal sermaye piyasası araçlarının ihraç yöntemleri kira sertifikaları içinde kullanılmaktadır.
  4. Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ’ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik VKŞ yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin, Kurula yapılan ihraç başvurusu aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.