Yatırımcı Kılavuzu

YATIRIMCI KILAVUZU

Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Nedir?

Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilen kira sertifikalarıdır.

İhraç kapsamında aşağıdaki maddelerin uygulanması zorunludur.

 1. Dayanak varlığın veya hakkın sahipliğinin VKŞ’ye devrine ilişkin sözleşme düzenlenmesi, devre konu varlık ve hakların devrinin tescile veya ilgili mevzuat uyarınca özel şekil şartlarına tabi olması durumunda devir için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, VKŞ’nin temerrüt halinde varlık veya haklar üzerinde doğrudan tasarruf yetkisine sahip olması, zorunludur.
 2. Sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraç tutarı, varlığın değerleme raporunda tespit edilen gerçeğe uygun değerin % 90’ını aşamaz.
 3. İhraca dayanak varlığın gayrimenkul olması durumunda ve kaynak kuruluşun talep etmesi halinde geri alım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi zorunludur.
 4. Bu madde kapsamında yapılan ihraçlara konu varlık ve haklar üzerinde kira sertifikası sahiplerinin menfaatine aykırı olarak üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni veya şahsi hak tesis edilmemiş olması ve varlık ile haklar üzerinde haciz veya tedbir bulunmaması zorunludur.

Sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraç süreci

Sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraç süreci

Kaynak: SPL, Sermaye Piyasası Araçları Çalışma Kitabı-1, 2015, www.spl.com.tr

 1. İhraççı VKŞ kira sertifikası ihracını gerçekleştirir,
 2. Yatırımcılar VKŞ’ye ödemeleri yaparak sertifikalarını satın alır,
 3. VKŞ yatırımcılardan topladığı fonları kiraya konu varlığı satın almak üzere kaynak kuruluşa aktarır,
 4. Kaynak kuruluş kiraya konu varlığın mülkiyetini/haklarını VKŞ’ye aktarır,
 5. VKŞ, varlığı kaynak kuruluşa veya üçüncü bir tarafa bir kira sözleşmesi altında sertifikaların vadesine kadar kiralar,
 6. Kaynak kuruluş veya üçüncü bir taraf, VKŞ’ye düzenli kira ödemeleri yapar,
 7. VKŞ, yükleniciden aldığı kira ödemelerini yatırımcılara yapacağı periyodik ödemelerde kullanır,
 8. Vade sonunda VKŞ, varlığı kaynak kuruluşa veya 3. bir tarafa makul değeri üzerinden satar,
 9. VKŞ varlığın satış bedelini tahsil eder,
 10. VKŞ kira sertifikası sahiplerine anapara ödemelerini gerçekleştirir.

Sahipliğe dayalı kira sertifikası özellikleri itibari ile uluslararası uygulamadaki icara yani kiralamaya dayalı sukuku andırdığı söylenebilir. Dolayısı ile süreçler, sözleşmeler içerik itibari ile de birbirini andırmaktadır. Ülkemizde ihraç edilen kira sertifikalarının büyük çoğunluğu sahipliğe yani kiralamaya dayalı sukuklardır. Hem kolay şekilde fiyatlanabildiği için hem de fıkhen satılmasında bir sıkıntı olmadığı için 2.el piyasada alınıp satılabilir. Sertifikanın el değiştirmesinin varlığın el değiştirmesi anlamına geldiği bu kira sertifikaları türleri 2.el piyasalarda işlem görebilirler. Devletin ihraç ettiği ve edeceği bu kira sertifikaları türleri katılım bankaların para piyasaları birimleri tarafından aktif kullanılarak, katılım bankalarının likidite yönetiminde ki ürün sıkışıklığının önüne geçmiştir. 2.el piyasasının derinleşmesi ile finansal oyuncular bu ürünü daha çok kullanacaktır.